Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Παπασταύρου Ευριδίκη, Ανδρέου Παναγιώτα,  Μερκούρης Αναστάσιος, Τσαγκάρη Χαριτίνη


Εισαγωγή: Η κατανομή της νοσηλευτικής φροντίδας αφορά τις καθυστερήσεις και παραλείψεις στη νοσηλευτική φροντίδα και η οποία επηρεάζει την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών
Σκοπός: Η διερεύνηση του προβλήματος της κατανομής της φροντίδας και της συσχέτισης της με τις εκβάσεις των ασθενών, συγκεκριμένα την ικανοποίηση τους από τη νοσηλευτική φροντίδα
ητρώο 

Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Βρυωνίδης Σταύρος, Παπασταύρου Ευριδίκη, Χαραλάμπους Ανδρέας, Μερκούρης Αναστάσιος, Ανδρέου Παναγιώτα

 

Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές, αναπόφευκτα κατανέμουν την φροντίδα στους ασθενείς, καθυστερώντας  ή  παραλείποντας κάποιες νοσηλευτικές παρεμβάσεις και δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες. Αυτό απειλεί την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών, διεγείροντας διάφορα ηθικά ζητήματα.
Σκοπός: Η  βιβλιογραφική διερεύνηση της ηθικής διάστασης της κατανομής της φροντίδας.

Σύνοδος 1Α

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΝΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μασιηνη Μαρια, Κωνσταντίνου Κώστας, Λαμπρινού Αικατερίνη

 

Εισαγωγή: Η ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων άνοιας με συχνότερη τη Nόσο Alzheimer, έχει διευρύνει τις ανάγκες ανεπίσημης φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιλογή φροντιστή από το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο, προκαλώντας σημαντική σωματική και συναισθηματική επιβάρυνση στον οικογενειακό φροντιστή. Το αίσθημα ενοχής αναγνωρίζεται ως ένα κύριο φαινόμενο κατά την παροχή φροντίδας και συνδέεται με ψυχοκοινωνική δυσπροσαρμογή στους οικογενειακούς φροντιστές, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν. 
Σκοπός:  Η διερεύνηση των παραγόντων που συσχετίζονται με το αίσθημα ενοχής στους οικογενειακούς φροντιστές που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με άνοια στον Ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου, με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου «Ερωτηματολόγιο φροντιστών για αισθήματα ενοχής» (Caregiver Guilt Questionnaire – CGQ) των Losada, Marquez-Gonzalez, Penacoba and Romero-Monero (2009)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ:  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ανδρέου Χρίστος, Παπασταύρου Ευριδίκη, Μερκούρης Αναστάσιος

 

Εισαγωγή: Η κριτική σκέψη αναγνωρίζεται ως μια από τις θεμελιωδέστερες και αναπόσπαστες ικανότητες για τους σύγχρονους επαγγελματίες νοσηλευτικής. Ωστόσο, για την επίτευξη της επιθυμητής επάρκειας της σε φοιτητές και επαγγελματίες Νοσηλευτικής παρατηρείται έντονη αμφισβήτηση διεθνώς. Ο μαθησιακός τύπος αναφέρεται στις ιδιαίτερες συμπεριφορικές τάσεις και προθέσεις κάθε ατόμου να
διαχειριστεί τις εκάστοτε δοθείσες μαθησιακές συνθήκες. Ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι η κριτική σκέψη μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία. Μέχρι σήμερα, οι έννοιες «μαθησιακός τύπος» και «κριτική σκέψη» έχουν μελετηθεί διεξοδικά αλλά ανεξάρτητα. Στη σχετική νοσηλευτική βιβλιογραφία επισημαίνεται ένα σημαντικό γνωσιολογικό
και ερευνητικό κενό στη σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων.
Σκοπός: Η αναγνώριση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ του ατομικού μαθησιακού τύπου και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης σε προπτυχιακούς φοιτητές νοσηλευτικής.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ρούπα Ζωή, Γιακουμή Βασιλική, Σωτηροπούλου Πηνελόπη, Βασιλόπουλος Αριστείδης, Κουλούρη Αγορίτσα, Ρεκλείτη Μαρία, Κοτρώτσιου Ευαγγελία

 

Εισαγωγή: Η  οικογενειακή  βία σύμφωνα  με  τον  ΠΟΥ,  αφορά  συνήθως  στα  μέλη  μιας  οικογένειας  και  λαμβάνει  χώρα  συχνότερα,  στο περιβάλλον της οικίας τους.

Σκοπός: Η αναγνώριση των κυριοτέρων προβλημάτων που δυσχεραίνουν τους επαγγελματίες υγείας στην αναγνώριση και αναφορά στους αρμόδιους φορείς, της ενδοοικογενειακής βίας.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Γλυκύ Σωτηρούλλα


Εισαγωγή: Οι ασθενείς σε κάθαρση αυξάνονται σημαντικά κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ανάγκες στους στα τμήματα κάθαρσης των Νοσηλευτηρίων. Ο αριθμός των ασθενών σε Αιμοκάθαρση υπερισχύει αυτού σε Περιτοναϊκή Κάθαρση, πράγμα που δημιουργεί το ερώτημα το αν η μια από τις δύο τεχνικές είναι βέλτιστη επιλογή νεφρικής αντικατάστασης.
Σκοπός: Η  βιβλιογραφική διερεύνηση της βέλτιστης επιλογής νεφρικής αντικατάστασης.

Σύνοδος 1B

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρυσάνθου Βασίλης, Παυλάκης Ανδρέας

 

Εισαγωγή: Η χρήση ουσιών στην εφηβεία αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και δεν υπάρχει ένα μοναδικό προφίλ έφηβου που να προσδιορίζει τον «έφηβο χρήστη». Τα προγράμματα εφήβων και νεαρών ενηλίκων αποτελούν μια ειδική κατηγορία προγραμμάτων με τα δικά τους χαρακτηριστικά τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην ξεχωριστή ηλικιακή ομάδα. Δεδομένου ότι το τελικό προϊόν των προγραμμάτων είναι η επιθυμητή και εσκεμμένη αλλαγή στη συμπεριφορά του χρήστη το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το «σε ποίο βαθμό έχει επιτευχθεί η αλλαγή αυτή;».
Σκοπός: Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν  να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Fred goes Net»  το οποίο απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες χρήστες ουσιών ηλικίας 14 – 22 ετών.

 

 

Εγγραφή στο Μητρώο  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πέτρου Θέκλα, Παυλάκης Ανδρέας

 

Εισαγωγή: Παθολογικός τζόγος ορίζεται ως η επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά επένδυσης σε τυχερά παιχνίδια, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα ελέγχου της και οδηγεί σε σημαντικές επιβλαβείς ψυχοκοινωνικές συνέπειες, προσωπικές, διαπροσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, νομικές κ.α. (American Psychological Association, 1999). Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια είναι πλέον μια από τις συμπεριφορές εξάρτησης η οποία χρήζει θεραπευτικής διαδικασίας. Επομένως το αντικείμενο μελέτης της είναι εξαιρετικά σημαντικό και η ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με το φαινόμενο του τζόγου αλλά και της θεραπείας αυτού αποτελούν σημαντικό ενδιαφέρον.

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί, πρωτίστως, στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων θεραπευτικών προσεγγίσεων του προγράμματος απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και δευτερευόντως, στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια.

 

 

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
Προδρόμου Μαρία Κουλουρίδης Κωνσταντίνος,  Κρεούζης Μιχαήλ, Αλεξοπούλλου Σταματία, Κουτσιλοπόύλου Αγορίτσα, Κυρίτση Ελένη


Εισαγωγή: Από κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες έχει διαπιστωθεί  ότι περίπου τα 2/3 των αλκοολικών ασθενών εμφανίζουν  ψυχιατρική διαταραχή σε κάποια στιγμή της ζωή τους. Το 80% των αλκοολικών αναφέρουν συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής και σε παρόμοιο ποσοστό φαίνεται να κυμαίνονται και οι αγχώδεις διαταραχές
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης σε νοσηλευόμενους αλκοολικούς ασθενείς.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Καικούσιη Κατερίνα, Χατζηιωάννου Άννα


Εισαγωγή: Η ορολογία του προηγμένου κλινικού νοσηλευτή εμφανίζεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τη δεκαετία του εξήντα. Η Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική διασφαλίζεται από ένα επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων μετά από επιστημονική και πρακτική κατάρτιση, στην επιστήμη της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας μέσα από προηγμένες δεξιότητες και αξιολογήσεις. Ενσωματώνει ένα εκτεταμένο και αυτόνομο κλινικό ρόλο για τη λήψη αποφάσεων, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και την ερμηνεία κλινικών εξετάσεων και αποτελεσμάτων. Ο Προηγμένος Κλινικός Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, έχει την ικανότητα να παρέχει σε ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα ένα ευρύτερο φάσμα νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω των ικανοτήτων για αξιολόγηση και αποτελεσματική διαχείριση ψυχιατρικών προβλημάτων.
Σκοπός: Ο ρόλος του προηγμένου κλινικού νοσηλευτή ψυχικής υγείας στις διάφορες δομές και γενικότερα στον τομέα της ψυχικής υγείας και η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων.

 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

Προδρόμου Μαρία, Κουτσιλοπούλου Αγορίτσα,  Φαρμακάς Αντώνης,  Κυρίτση Ελένη
 
Εισαγωγή: Οι συγκρούσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις οργανώσεις και στις βάσεις τους υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, συμφέροντα, αντιλήψεις και στόχοι. Η σύγκρουση στους οργανισμούς είναι το αποτέλεσμα της διαφωνίας, της αντίθεσης και των αντικρουόμενων στόχων μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στο ίδιο  ή σε διαφορετικό επίπεδο της ιεραρχικής πυραμίδας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση ύπαρξης και του είδους  των συγκρούσεων μεταξύ νοσηλευτών εργαζομένων σε γενικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΜΥΪΚΩΝ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΑΣΩΝ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Χατζηιωάννου Άννα , Αλεξάνδρου Γιώργος

 
Εισαγωγή: Η χορήγηση ενέσιμων μακράς διαρκείας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το νοσηλευτή ψυχικής υγείας διότι συνδέεται με λιγότερες πιθανότητες για υποτροπή στους πελάτες με ψυχικά νοσήματα, λιγότερο κίνδυνο για νοσηλεία και τέλος μείωση του κόστους. Η παρόν βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρετε στη χορήγηση  αντιψυχωτικών μακράς διαρκείας με εναλλακτικές μεθόδους χορήγησης ενδομυϊκής ένεσης, εκτός από τη μέθοδο στο άνω και έξω τεταρτημόριο. Η προτεινόμενη ερευνητική εργασία εισηγείται τη χορήγηση αντιψυχωτικών στο μέσο και ελάσσων γλουτιαίο (Ventrogluteal site). Η μέθοδος εισήχθη για πρώτη φορά από το σουηδό ιατρό A.Von Hochstetter το 1954 μετά από βλάβες που παρατήρησε στους ασθενείς, λόγω τραυματισμού του ισχιακού νεύρου. Μέσα από τη έρευνα φαίνετε πως η περιοχή αυτή προτείνεται από πολλούς συγγραφείς ως η καταλληλότερη επιλογή για χορήγηση ενδομυϊκής έγχυσης. Η περιοχή του ελλάσων γλουτιαίου καλύπτετε με λεπτότερο στρώμα υποδόριου ιστού, είναι ελεύθερο από μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και το ισχιακό νεύρο. Συμπερασματικά ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για επιπλοκές.
Σκοπός: Μέσα από τη αναζήτηση της βιβλιογραφίας αναμένετε να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα καθώς και η σπουδαιότητα χορήγησης αντιψυχωτικών ενέσιμων μακράς διαρκείας στο ελλάσων γλουτιαίο.   

Σύνοδος 2A

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
Λαμπρινού Αικατερίνη, Καλογήρου Φωτεινή, Χαρίτου Ανδρέας, Λακαταμίτου Ιωάννα, Παϊκούσης Λεύκιος


Εισαγωγή: Η αναιμία αποτελεί σημαντική συνοσηρότητα στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) και ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου ο επιπολασμός της κυμαίνεται από 3% -  20% για τους εξωτερικούς ασθενείς, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στους νοσηλευόμενους ασθενείς . Το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης (Hg)  που αντιστοιχεί σε τιμές <12 g/dL για τις γυναίκες και <13 g/dL για τους άντρες,  αποτελεί το διαγνωστικό κριτήριο για την αναιμία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία διερευνά κατά πόσο η αναιμία επηρεάζει  την ποιότητα ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε δείγμα πληθυσμού με χρόνια ΚΑ στην Κύπρο.
 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ

Λακαταμίτου Ιωάννα, Λαμπρινού Αικατερίνη

 

Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) είναι ένα κοινό πρόβλημα και μια σημαντική αιτία κακής φυσιολογικής λειτουργίας, μειωμένης ποιότητας ζωής και θανάτου. Η αναιμία είναι ένα συχνό εύρημα σε ασθενείς με ΚΑ και έχει ταυτοποιηθεί ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου τόσο της νοσηρότητας όσο και της θνησιμότητας των ασθενών αυτών.
Σκοπός/Στόχοι: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο η αναιμία επηρεάζει την ποιότητα ζωής, την επανεισαγωγή , την ταξινόμηση κατά NYHA και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με ΚΑ.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Παύλου Φλωρέντιος, Λαμπρινού Αικατερίνη

 

Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) ορίζεται ως ένα πολύπλοκο και εξουθενωτικό σύνδρομο που προκαλείται από καρδιακή δυσλειτουργία. Η ΚΑ είναι ένα σύνδρομο το οποίο είναι συχνό στα ηλικιωμένα άτομα. Στα τελικά στάδια ΚΑ τα άτομα έχουν προβλήματα δύσπνοιας και κόπωσης ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας καθώς και προβλήματα υποθρεψίας κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Η παρηγορητική φροντίδα (ΠΦ) στην ΚΑ, και ιδιαίτερα στα τελικά στάδια  είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Ο νοσηλευτής κατέχει κεντρικό ρόλο στην ΠΦ στα ηλικιωμένα άτομα με ΚΑ, και συχνά είναι συντονιστής –επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας.
Σκοπός:  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί τι πρέπει να περιλαμβάνει η ΠΦ στα ηλικιωμένα άτομα με ΚΑ.

Κατ’ Οικον Νοσηλεια Καρδιολογικων Ασθενων Στο Δημο Μελισσιων (Αθηνα)-Πιλοτικη Μελετη

Μεϊμέτη Ευαγγελία, Κουκουρίκος Κωνσταντίνος, Αρβανιτίδου Ελένη, Σταθοπούλου Μαρία, Σαράφης Παύλος

 

Εισαγωγή: Η κατ’ οίκον νοσηλεία όταν εφαρμόζεται σωστά μειώνει το οικονομικό κόστος με θετικά αποτέλεσμα στον άρρωστο αλλά και σε ολόκληρο το σύστημα υγείας.
Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα οφέλη του προγράμματος «κατ΄οίκον νοσηλείας».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μενοίκου Ιωάννα

 

Εισαγωγή:  Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σοβαρή και συχνή επιπλοκή σε παιδιά με καρδιομυοπάθεια. Συνεπώς, η αναγνώριση, η ολιστική αξιολόγηση, και η αποτελεσματική αντιμέτωπιση της καρδιακής ανεπάρκειας αποτέλουν πρόκληση γι'αυτή την ευπαθή ομάδα πληθυσμού. Παρόλ'αυτά, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι αλγόριθμοι σχετικά με την αξιολόγηση και αντιμέτωπιση της καρδιακής ανεπάρκειας στους ενήλικες αποτελούν αντικείμενα μελέτης ενός μεγάλου όγκου ερευνών, το φαινόμενο της καρδιακής ανεπάρκειας στον παιδικό πληθυσμό δεν έχει λάβει την απαιτούμενη προσοχή. Ως επακόλουθο, βάση για τη νοσηλευτική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας στα παιδιά αποτελεί κατά κύριο λόγο η νοσηλευτική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας στους ενήλικες.
Σκοπός:  Η παρουσίαση και η συζήτηση της νοσηλευτικής διαχείρισης της καρδιακής ανεπάρκειας στα παιδιά.

.

Σύνοδος 2B

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
Λυσάνδρου Άντρια, Δημητρίου Μαρία


Εισαγωγή: Η κατάθλιψη είναι η πιο συχνή ψυχιατρική διαταραχή η οποία μαστίζει την σύγχρονη κοινωνία. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια στην κατάθλιψη με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης να αποτελεί ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά τις διάφορες επιπτώσεις της αντικαταθλιπτικής αγωγής στο έμβρυο. 
Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο και η συσχέτιση τους με ψυχοκινητικές, οργανικές και νευρολογικές επιπτώσεις.

ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ- ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κούτα Χριστιάνα, Χατζηγεωργίου Ελένη
 
Εισαγωγή:Η σεξουαλική βία στους νέους φαίνεται να έχει αυξηθεί στην Ευρώπη σήμερα. Αυτό επηρεάζει σοβαρά και ελλοχεύει κινδύνους στην σεξουαλική υγεία των νέων και της κοινότητας γενικότερα. Η παρούσα μελέτη είναι πιλοτική στοχεύοντας στην κατανόηση της σεξουαλικής βίας/ανεπιθύμητης σεξουαλικής συμπεριφοράς στους νέους, σε σχέση με την επίδραση στην υγεία τους. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής μελέτης.

Σκοπός: Η παρουσίαση στοχεύει στη συζήτηση ανάπτυξης επιπέδων και ενός κοινού συστήματος για συλλογή δεδομένων, όσον αφορά το θυμό και τη θυματοποίηση των νέων σε σχέση με ανεπιθύμητες σεξουαλικές εμπειρίες.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
Χατζηγεωργίου Ελένη

 
Εισαγωγή: Η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης  μεταξύ μαιών και γυναικών δίνει τη δυνατότητα στις  μαίες να προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών, να είναι συνήγοροι τους και να τους παρέχουν ποιοτική περιγεννητική φροντίδα. H «εταιρική σχέση» είναι καινούργια έννοια στη φροντίδα μητρότητας και είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία αυτής της σχέσης.
Σκοπός: Να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν  τη δημιουργία εταιρικής σχέσης μεταξύ μαιών και γυναικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΝΑΓΚΗ Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ?
Βασιλείου Μάριος, Κούτα Χριστιάνα, Ραφτόπουλος Βασίλειος

 

Εισαγωγή: Η πολιτισμικά επαρκής νοσηλευτική φροντίδα στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικότερης και ποιοτικότερης φροντίδας υγείας. Είναι σημαντικό οι νοσηλευτές/τριες να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες στην προσφορά ολιστικής φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου λαμβάνοντας υπόψη και το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε πελάτη.
Η παροχή πολιτισμικά επαρκούς νοσηλευτικής φροντίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα διεθνώς. H εκπαίδευση των κοινοτικών νοσηλευτών/τριών σχετικά με την διαπολιτισμική φροντίδα υγείας παρουσιάζει νέα δεδομένα και ανάγκες στο χώρο της νοσηλευτικής επιστήμης.
Σκοπός: Είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό πρόγραμμα που έγινε στην Κύπρο σχετικά με την αξιολόγηση της πολιτισμικής επάρκειας των νοσηλευτών/τριών στην κοινότητα.

Σύνοδος 3A

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Δρακομαθιουλάκης Μιχαήλ, Γατίδης Απόστολος, Γεωργίου Γεώργιος Μ.

 

Εισαγωγή: Η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (Transcatheter Aortic Valve Implantation/ TAVI) είναι  μία νέα μέθοδος αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς με σοβαρή αορτική στένωση και υψηλού χειρουργικού κινδύνου, η οποία επιχειρήθηκε για πρώτη φορά διεθνώς το 2002 και στην Κύπρο το 2012.
Η σωστή εφαρμογή της απαιτεί την διαθεσιμότητα εξοπλισμένου εργαστηρίου καθετηριασμών, στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό (επεμβατικοί καρδιολόγοι, υπερηχογραφιστές,, καρδιοχειρουργοί, αγγειοχειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές, τεχνολόγοι ακτινολόγοι), αλλά και εξοπλισμένη καρδιολογική εντατική μονάδα, στελεχωμένη, επίσης, με εξειδικευμένο προσωπικό.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση στη Νοσηλευτική κοινότητα της Κύπρου της νέας αυτής μεθόδου και της έως τώρα εμπειρίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ
Χριστοφή Παρασκευή, Παλάζης Λάκης, Λαμπρινού Αικατερίνη, Μίτλεττον Νίκος, Αβρααμίδης Παναγιώτης, Παπαθανάσογλου Ελισάβετ

 

Εισαγωγή: Το Οξύ Καρδιογενές Πνευμονικό Οίδημα (ΟΚΠΟ) συνδέται με δραματική κλινική εικόνα και δυσμενή ενδονοσοκομειακή έκβαση. Ο διττός στόχος στη θεραπεία του, έγκειται στη βελτίωση της συστηματικής οξυγόνωσης και στην ελάττωση του προφορτίου και του μεταφορτίου των κοιλιών. Ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός (ΜΕΜΑ) αναφέρεται στον αερισμό θετικής πίεσης, που παραδίδεται μέσω μη επεμβατικής διασύνδεσης, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή Ενδοτραχειακή Διασωλήνωση (ΕΤΔ) και τους κινδύνους που ελλοχεύει.
Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του ΜΕΜΑ, ως εργαλείο προληπτικής ή θεραπευτικής αντιμετώπισης, σε ασθενείς με ΟΚΠΟ.

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κυριάκου Μάρθα

 

Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί ένα πολύ συχνό σε εμφάνιση σύνδρομο, το οποίο απασχολεί τη δημόσια υγεία. Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τη διαχείριση της χρόνιας ΚΑ κάτι όμως, που δεν ισχύει για τη νοσηλευτική φροντίδα κατά τη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί τι πρέπει να περιλαμβάνει η νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με ΚΑ στη ΜΕΘ με τη μορφή δεικτών ποιότητας (quality indicators).

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χαπέσιη Αννίτα

 

Εισαγωγή: Η παροχή της ειλικρινής, κατανοητής και έγκαιρης πληροφόρησης από τους επαγγελματίες υγείας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρωταρχικές ανησυχίες των οικογενειών, των οποίων κάποιος οικείος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τις οικογένειες των ασθενών. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι η επικοινωνία που παρέχεται από τους επαγγελματίες υγείας προς την οικογένεια απέχει πολύ από τα επιθυμητά επίπεδα κάτι το οποίο δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ικανοποίηση της τελευταίας.

Σκοπός: Η κατανόηση της σημασίας που έχει η απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την ύπαρξη της δέουσας ενημέρωσης σχετικά με την έκβαση της κατάστασης του πάσχοντα-συγγενή, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση της οικογένειας.

Σύνοδος 3B

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Χαραλάμπους Ανδρέας, Σταυρινού Μιχάλης, Δημήτρης Ντασκαγιάννης, Μάριος Δεκατρείς, Χάρης Χαραλάμπους, Χαραλάμπους Παντελίτσα, Διαμαντή Μαρία, Molassiotis Alexander


Εισαγωγή: Η δύσπνοια στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα αποτελεί ένα κοινό σύμπτωμα που επηρεάζει το 50-70% των ασθενών. Η διαχείριση της δύσπνοιας είναι πολύπλοκη και οι επιλογές θεραπείας είναι συχνά αναποτελεσματικές. Η άσκηση των εισπνευστικών μυών (IMT) αποτελεί μια μη φαρμακευτική μέθοδο με θετικά αποτελέσματα στην Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.
Σκοπός: Να δοκιμαστεί η εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της μεθόδου στους ασθενείς με καρκίνο.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ

Γεωργίου Χριστίνα, Γεωργίου Στέφανη, Χαραλάμπους Ανδρέας

 

Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί τη σοβαρότατη ασθένεια, η οποία προσβάλλει όλους τους ιστούς του ανθρώπου, διότι επιδρά, αλλοιώνει και δύναται να προκαλεί μεταστάσεις.
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Μεσογειακής Διατροφής και συγκεκριμένων τύπων καρκίνου στις ανεπτυγμένες χώρες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΕΘΟΔΩΝ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Εισαγωγή: Το ενδιαφέρον της κοινωνίας αλλά και της νοσηλευτικής ως επιστήμης εστιάζεται τελευταία στην εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενής, για να δώσουν λύση σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας.
Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μεθόδους παρέμβασης σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς.

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
Μαρία Νάτσιου, Καρανικόλα Μαρία

 
Εισαγωγή: Για δεκαετίες, υπήρξε ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο ότι οι άνθρωποι με σχιζοφρένεια μπορεί να έχουν κάποια προστασία έναντι του καρκίνου, και ότι,εάν αυτό ίσχυε, θα μπορούσε να ενισχύσει τις ενδείξεις για αιτιολογικούς μηχανισμούς στη σχιζοφρένεια.  Η σχέση μεταξύ της σχιζοφρένειας και της νοσηρότητας και θνησιμότητας του καρκίνου είναι ένα ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
Σκοπός: είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ τη ανάπτυξης καρκίνου και της σχιζοφρένειας σε άτομα που έχουν ήδη αναπτύξει σχιζοφρένεια.

Σύνοδος 4A

ΕγΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Βεζυρίδης Παρασκευάς, Σαμούτης Αλέξης, Μαυρικίου Πετρούλα


Εισαγωγή: Τα ΤΑΕΠ αποτελούν για το κλινικό προσωπικό του χώροι υψηλού κινδύνου έκθεσης στην εργασιακή βία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ακριβή εκτίμηση του επιπολασμού της εργασιακής βίας καθώς δεν υπάρχει συστηματική αναφορά τέτοιων περιστατικών.
Σκοπός και Στόχοι: Η εκτίμηση του αντιλαμβανόμενου επιπολασμού, των χαρακτηριστικών και των παραγόντων πρόκλυσης της εργασιακής βίας στα Κυπριακά ΤΑΕΠ. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Παυλάκης Ανδρέας, Αραβανή Αικατερίνη

 

Εισαγωγή: Με το εναλλασσόμενο ωράριο εργασίας των νοσηλευτών παραβιάζεται η φυσιολογική λειτουργία του ύπνου και κατά συνέπεια προκαλούνται διαταραχές ύπνου και αυξάνεται οι  κίνδυνοι εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα κατά τις μετακινήσεις.
Σκοπός: Η διερεύνηση των συνηθειών ύπνου του νοσηλευτικού προσωπικού και πως οι συγκεκριμένες συνήθειες  επηρεάζονται από το κυκλικό ωράριο εργασίας.

IΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΑΕΠ)

ΛΑΜΠΡΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΜΙΤΛΕΤΟΝ ΝΙΚΟΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Εισαγωγή: H ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να οριστεί ως η γενική στάση του κάθε εργαζόμενου απέναντι στην εργασία του. Το αυξημένο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την παράμετρο αυτή οφείλεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ικανοποίηση από την εργασία και την απόδοση του εργαζόμενου.Τα ΤΑΕΠ αποτελούν χώρους παροχής φροντίδας με αρκετές ιδιαιτερότητες και η φροντίδα σε αυτά τα νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων είναι καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της κατάστασης των ασθενών.
Σκοπός-στόχοι: Να διερευνήσει την ικανοποίηση ιατρών και νοσηλευτών των ΤΑΕΠ στην Κύπρο

Σύνοδος 4B

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πετρίδης Ευριπίδης


Εισαγωγή: Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί προτεραιότητα του ΠΟΥ και είναι ευθύνη των κρατών να αξιολογούν με συστηματικό τρόπο το κλίμα ασφαλείας στις Υπηρεσίες Υγείας
Σκοπός: Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να καταγράψει το κλίμα ασφαλείας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου της Κύπρου και να διερευνηθούν οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Φιλίππου Κατερίνα, Ραφτόπουλος Βασίλειος, Αικατερίνη Λαμπρινού


Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) είναι μια χρόνια ασθένεια η οποία εξελίσσεται και επιβαρύνει πολλαπλά την υγεία των ασθενών.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί  η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ2 και την ικανοποίηση από τη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ

 
Εισαγωγή: Η εμφάνιση λοιμώξεων σε άτομα που ζουν σε μονάδες μακροχρόνιας αποκατάστασης, έχουν αυξηθεί σύμφωνα με  την διεθνή βιβλιογραφία. Τα ποσοστά επικράτησης των λοιμώξεων κυμαίνονται από 2,8% έως  32,7% . Η συχνότητα εμφάνισής τους κυμαίνεται από 1,8% έως 13,5% ανά 1000 ασθενείς / ημέρες νοσηλείας.
Σκοπός: H  διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση λοιμώξεων σε μονάδες μακροχρόνιας αποκατάστασης.

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Τρεϊνορ Βιβη


Η υπογλυκαιμία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα άτομα με διαβήτη. Προκαλεί επαναλαμβανόμενη νοσηρότητα και κάποτε ακόμη και τον θάνατο. Ο φόβος της υπογλυκαιμίας και οι επιπτώσεις της σοβαρής και παρατεταμένης υπογλυκαιμίας στις λειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες είναι αναστρέψιμες, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να γίνουν μόνιμες, αποτελούν ουσιαστικό εμπόδιο στην ρύθμιση του διαβήτη και στη ποιότητα ζωής του ατόμου.
Μέλη της  Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρίας και της Ενδοκρινολογικής Εταιρίας εργάστηκαν μαζί, εξετάζοντας  την βιβλιογραφία και  μαζί με τις δικές τους εκτεταμένες εμπειρίες  κατέληξαν σε κοινή συναίνεση επί του θέματος Υπογλυκαιμία και Διαβήτης.
Σκοπός: H παρουσίαση της  έκθεσης της ομάδας αρχίζοντας από τον ορισμό της υπογλυκαιμίας στον διαβήτη και τις επιπτώσεις της  βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Στόχοι: Η αναγνώριση της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας και οι στρατηγικές πρόληψης της.